Lhasa, Tibet, ČĽR, ako to tam vyzerá v súčasnosti.

5. septembra 2015, stan021, Boj proti koľektívnej hlupote Čínska Ľudová Republika Zábava

Tibet je určite jednou z najkrajších čínskych provincii. Táto časť Číny predstavuje prírodné klenoty. Divokú prírodu, lesy, pohoria a samotnú Lhasu prezentujú nasledujúce fotografie.

лªÉçÕÕƬ£¬À­Èø£¬2015Äê8ÔÂ24ÈÕ   Î÷²Ø½»Í¨50Ä꣺Ìì·ÀúÊ·Éϵİ˸ö¡°Â·±ê¡±   »ð³µÐÐÊ»ÔÚÇà²ØÌú·ÉÏ£¨2013Äê3ÔÂ18ÈÕÉ㣩¡£   ¡°ÂÒʯ×ݺᣬÈËÂí·¾ø¡±£¬ÕâÊǹýÈ¥Î÷²Ø½»Í¨µÄÕæʵдÕÕ¡£50ÄêÀ´£¬¹ú¼Ò²»¶Ï¼Ó´óÎ÷²Ø½»Í¨½¨ÉèÁ¦¶È£¬ÎôÈÕ¡°½ø²ØÄÑ¡±³ÉΪÀúÊ·¡£   Èç½ñ£¬µ±Äú·­¿´Öйú½»Í¨µØͼ£¬ÒÔÌú·¡¢¹«Â·¡¢º½¿ÕµÈ¶àÖÖÔËÊ䷽ʽ×é³ÉµÄÏÖ´ú½»Í¨ÔËÊäÌåϵ£¬ÓÌÈçÒøÁúÅÌ·ÉÔÚÇà²Ø¸ßÔ­Éîɽ¹µÛÖÖ®ÖС£ÔÚ×ÔÖÎÇø³ÉÁ¢50ÄêÖ®¼Ê£¬¼ÇÕßÑ¡È¡ÁËÎ÷²Ø½»Í¨ÊÂÒµ8¸ö±êÖ¾ÐÔ·±ê£¬¼Ç¼¸ßÔ­°ëÊÀ¼Í½»Í¨¾Þ±ä¡£   лªÉç¼ÇÕß ÁõÀ¤ Éã

Tibetská plošina, cca 5000m nad morom, železnica Quinghai – Tibet

лªÉçÕÕƬ£¬À­Èø£¬2015Äê8ÔÂ24ÈÕ   Î÷²Ø½»Í¨50Ä꣺Ìì·ÀúÊ·Éϵİ˸ö¡°Â·±ê¡±   ´¨²Ø¹«Â·ÉÏÖøÃûµÄ¡°Å­½­72¹Õ¡±£¨2015Äê8ÔÂ4ÈÕÉ㣩¡£   ¡°ÂÒʯ×ݺᣬÈËÂí·¾ø¡±£¬ÕâÊǹýÈ¥Î÷²Ø½»Í¨µÄÕæʵдÕÕ¡£50ÄêÀ´£¬¹ú¼Ò²»¶Ï¼Ó´óÎ÷²Ø½»Í¨½¨ÉèÁ¦¶È£¬ÎôÈÕ¡°½ø²ØÄÑ¡±³ÉΪÀúÊ·¡£   Èç½ñ£¬µ±Äú·­¿´Öйú½»Í¨µØͼ£¬ÒÔÌú·¡¢¹«Â·¡¢º½¿ÕµÈ¶àÖÖÔËÊ䷽ʽ×é³ÉµÄÏÖ´ú½»Í¨ÔËÊäÌåϵ£¬ÓÌÈçÒøÁúÅÌ·ÉÔÚÇà²Ø¸ßÔ­Éîɽ¹µÛÖÖ®ÖС£ÔÚ×ÔÖÎÇø³ÉÁ¢50ÄêÖ®¼Ê£¬¼ÇÕßÑ¡È¡ÁËÎ÷²Ø½»Í¨ÊÂÒµ8¸ö±êÖ¾ÐÔ·±ê£¬¼Ç¼¸ßÔ­°ëÊÀ¼Í½»Í¨¾Þ±ä¡£   лªÉç¼ÇÕß ÁõÀ¤ Éã

Kľukatá cesta v Tibete, cesta Sichuan – Tibet

лªÉçÕÕƬ£¬À­Èø£¬2015Äê8ÔÂ24ÈÕ   Î÷²Ø½»Í¨50Ä꣺Ìì·ÀúÊ·Éϵİ˸ö¡°Â·±ê¡±   Î÷²Ø²ý¶¼Êо³ÄڵĴ¨²Ø¹«Â·£¨2015Äê8ÔÂ4ÈÕÉ㣩¡£   ¡°ÂÒʯ×ݺᣬÈËÂí·¾ø¡±£¬ÕâÊǹýÈ¥Î÷²Ø½»Í¨µÄÕæʵдÕÕ¡£50ÄêÀ´£¬¹ú¼Ò²»¶Ï¼Ó´óÎ÷²Ø½»Í¨½¨ÉèÁ¦¶È£¬ÎôÈÕ¡°½ø²ØÄÑ¡±³ÉΪÀúÊ·¡£   Èç½ñ£¬µ±Äú·­¿´Öйú½»Í¨µØͼ£¬ÒÔÌú·¡¢¹«Â·¡¢º½¿ÕµÈ¶àÖÖÔËÊ䷽ʽ×é³ÉµÄÏÖ´ú½»Í¨ÔËÊäÌåϵ£¬ÓÌÈçÒøÁúÅÌ·ÉÔÚÇà²Ø¸ßÔ­Éîɽ¹µÛÖÖ®ÖС£ÔÚ×ÔÖÎÇø³ÉÁ¢50ÄêÖ®¼Ê£¬¼ÇÕßÑ¡È¡ÁËÎ÷²Ø½»Í¨ÊÂÒµ8¸ö±êÖ¾ÐÔ·±ê£¬¼Ç¼¸ßÔ­°ëÊÀ¼Í½»Í¨¾Þ±ä¡£   лªÉç¼ÇÕß ÁõÀ¤ Éã

Cesta Sichuan-Tibet

лªÉçÕÕƬ£¬À­Èø£¬2015Äê8ÔÂ24ÈÕ   Î÷²Ø½»Í¨50Ä꣺Ìì·ÀúÊ·Éϵİ˸ö¡°Â·±ê¡±   ÕýÔÚÊ©¹¤ÖеÄͨÂóÌØ´óÇÅ£¨ÓÒÒ»£©ÓëÅÔ±ßÁ½×ù֮ǰʹÓõıãÇŶԱȣ¨2015Äê8ÔÂ5ÈÕÉ㣩£¨Æ´½ÓÕÕƬ£©¡£   ¡°ÂÒʯ×ݺᣬÈËÂí·¾ø¡±£¬ÕâÊǹýÈ¥Î÷²Ø½»Í¨µÄÕæʵдÕÕ¡£50ÄêÀ´£¬¹ú¼Ò²»¶Ï¼Ó´óÎ÷²Ø½»Í¨½¨ÉèÁ¦¶È£¬ÎôÈÕ¡°½ø²ØÄÑ¡±³ÉΪÀúÊ·¡£   Èç½ñ£¬µ±Äú·­¿´Öйú½»Í¨µØͼ£¬ÒÔÌú·¡¢¹«Â·¡¢º½¿ÕµÈ¶àÖÖÔËÊ䷽ʽ×é³ÉµÄÏÖ´ú½»Í¨ÔËÊäÌåϵ£¬ÓÌÈçÒøÁúÅÌ·ÉÔÚÇà²Ø¸ßÔ­Éîɽ¹µÛÖÖ®ÖС£ÔÚ×ÔÖÎÇø³ÉÁ¢50ÄêÖ®¼Ê£¬¼ÇÕßÑ¡È¡ÁËÎ÷²Ø½»Í¨ÊÂÒµ8¸ö±êÖ¾ÐÔ·±ê£¬¼Ç¼¸ßÔ­°ëÊÀ¼Í½»Í¨¾Þ±ä¡£   лªÉç¼ÇÕß ÁõÀ¤ Éã

most Tangmai, Tibet, dva malé mosty vľavo

лªÉçÕÕƬ£¬À­Èø£¬2015Äê8ÔÂ24ÈÕ   Î÷²Ø½»Í¨50Ä꣺Ìì·ÀúÊ·Éϵİ˸ö¡°Â·±ê¡±   ÉÐδͨ³µµÄÀ­ÈøÖÁÁÖÖ¥¸ßµÈ¼¶¹«Â·£¨2015Äê8ÔÂ8ÈÕÉ㣩¡£   ¡°ÂÒʯ×ݺᣬÈËÂí·¾ø¡±£¬ÕâÊǹýÈ¥Î÷²Ø½»Í¨µÄÕæʵдÕÕ¡£50ÄêÀ´£¬¹ú¼Ò²»¶Ï¼Ó´óÎ÷²Ø½»Í¨½¨ÉèÁ¦¶È£¬ÎôÈÕ¡°½ø²ØÄÑ¡±³ÉΪÀúÊ·¡£   Èç½ñ£¬µ±Äú·­¿´Öйú½»Í¨µØͼ£¬ÒÔÌú·¡¢¹«Â·¡¢º½¿ÕµÈ¶àÖÖÔËÊ䷽ʽ×é³ÉµÄÏÖ´ú½»Í¨ÔËÊäÌåϵ£¬ÓÌÈçÒøÁúÅÌ·ÉÔÚÇà²Ø¸ßÔ­Éîɽ¹µÛÖÖ®ÖС£ÔÚ×ÔÖÎÇø³ÉÁ¢50ÄêÖ®¼Ê£¬¼ÇÕßÑ¡È¡ÁËÎ÷²Ø½»Í¨ÊÂÒµ8¸ö±êÖ¾ÐÔ·±ê£¬¼Ç¼¸ßÔ­°ëÊÀ¼Í½»Í¨¾Þ±ä¡£   лªÉç¼ÇÕß ÁõÀ¤ Éã

Diaľnica Lhasa-Nyingchi

 

 

лªÉçÕÕƬ£¬À­Èø£¬2015Äê8ÔÂ24ÈÕ   Î÷²Ø½»Í¨50Ä꣺Ìì·ÀúÊ·Éϵİ˸ö¡°Â·±ê¡±   Æû³µÐÐÊ»ÔÚÀ­Èø½ÖÍ·£¨2014Äê5ÔÂ9ÈÕÉ㣩¡£   ¡°ÂÒʯ×ݺᣬÈËÂí·¾ø¡±£¬ÕâÊǹýÈ¥Î÷²Ø½»Í¨µÄÕæʵдÕÕ¡£50ÄêÀ´£¬¹ú¼Ò²»¶Ï¼Ó´óÎ÷²Ø½»Í¨½¨ÉèÁ¦¶È£¬ÎôÈÕ¡°½ø²ØÄÑ¡±³ÉΪÀúÊ·¡£   Èç½ñ£¬µ±Äú·­¿´Öйú½»Í¨µØͼ£¬ÒÔÌú·¡¢¹«Â·¡¢º½¿ÕµÈ¶àÖÖÔËÊ䷽ʽ×é³ÉµÄÏÖ´ú½»Í¨ÔËÊäÌåϵ£¬ÓÌÈçÒøÁúÅÌ·ÉÔÚÇà²Ø¸ßÔ­Éîɽ¹µÛÖÖ®ÖС£ÔÚ×ÔÖÎÇø³ÉÁ¢50ÄêÖ®¼Ê£¬¼ÇÕßÑ¡È¡ÁËÎ÷²Ø½»Í¨ÊÂÒµ8¸ö±êÖ¾ÐÔ·±ê£¬¼Ç¼¸ßÔ­°ëÊÀ¼Í½»Í¨¾Þ±ä¡£   лªÉç¼ÇÕß ÁõÀ¤ Éã

Hlavná trieda v Lhase

 

лªÉçÕÕƬ£¬À­Èø£¬2015Äê8ÔÂ24ÈÕ   Î÷²Ø½»Í¨50Ä꣺Ìì·ÀúÊ·Éϵİ˸ö¡°Â·±ê¡±   Î÷²ØÊ××ùÏÖ´ú»¯Á¢½»ÇÅ¡ª¡ªÁøÎà´óÇÅ£¨2014Äê8ÔÂ25ÈÕÉ㣩¡£   ¡°ÂÒʯ×ݺᣬÈËÂí·¾ø¡±£¬ÕâÊǹýÈ¥Î÷²Ø½»Í¨µÄÕæʵдÕÕ¡£50ÄêÀ´£¬¹ú¼Ò²»¶Ï¼Ó´óÎ÷²Ø½»Í¨½¨ÉèÁ¦¶È£¬ÎôÈÕ¡°½ø²ØÄÑ¡±³ÉΪÀúÊ·¡£   Èç½ñ£¬µ±Äú·­¿´Öйú½»Í¨µØͼ£¬ÒÔÌú·¡¢¹«Â·¡¢º½¿ÕµÈ¶àÖÖÔËÊ䷽ʽ×é³ÉµÄÏÖ´ú½»Í¨ÔËÊäÌåϵ£¬ÓÌÈçÒøÁúÅÌ·ÉÔÚÇà²Ø¸ßÔ­Éîɽ¹µÛÖÖ®ÖС£ÔÚ×ÔÖÎÇø³ÉÁ¢50ÄêÖ®¼Ê£¬¼ÇÕßÑ¡È¡ÁËÎ÷²Ø½»Í¨ÊÂÒµ8¸ö±êÖ¾ÐÔ·±ê£¬¼Ç¼¸ßÔ­°ëÊÀ¼Í½»Í¨¾Þ±ä¡£   лªÉç¼ÇÕß ÁõÀ¤ Éã

most s nadjazdom Liuwu spájajúci žel stanicu s mestom v Lhase.